ประวัติหน่วย

กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการเสริมสร้างกองทัพบกตามคำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่288/25 ลง 11 ตุลาคม 2525 เรื่อง การจัดตั้งกรมทหารราบที่12 รักษาพระองค์ และกองพันทหารราบที่5 กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ใช้นามย่อว่า “ร.2 รอ.พัน.5” โดยใช้อัตราการจัดตาม อจย.7 – 15 ( ลง 25 มิถุนายน 2522 ) ประกอบด้วย

  • กองบังคับการ และกองร้อยสนับสนุนการรบ ใช้ อจย.7 – 16 ( ลง 25 มิถุนายน 2522 )
  • กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ ใช้ อจย.7 – 18 (ลง 25 มิถุนายน 2522)
  • กองร้อยอาวุธเบา จำนวน 3 กองร้อย ใช้ อจย.7 – 17 (25 มิถุนายน 2522)

เป็นหน่วยในอัตราของ กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ในเครื่องหมายสังกัด ร.2/5 โดยมีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ กองบังคับการกรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ( กองบังคับการเก่า ) ในบริเวรค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พ.ท.กิติ พลชัย เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่5 กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ คนแรก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2526 และมีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่เขาชะโงก ตำบลพรหมมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ซึ่งในเวลาต่อมาได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวจาก กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ มาอยู่ที่ อาคารกองร้อย รถสายพาน กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ (หลังกองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ) ต่อมากองทัพบก ได้มีคำสั่งให้ย้ายที่ตั้งปกติถาวรจาก เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มาอยู่ที่บริเวณเขาอีโต้ (ข้างสนามยิงปืนทราบระยะ มทบ.12 ในขณะนั้น ) ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และได้เปลี่ยนนามหน่วยจาก กองพันทหารราบที่5 กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ เป็น กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ โดยใช้เครื่องหมายหมายสังกัด ร.2/3 ตามคำสั่งกองทัพบกที่ 384/2527 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2527 และได้รับการสถาปนา ให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ตามประกาศกองทัพบก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2527 มีคำย่อว่า ร.2 พัน.3 รอ. และให้มีสิทธิประดับเครื่องหมายอักษร พระปรมาภิไธย่อ “ภปร.”

กองพันทหารราบราบที่3 กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ได้ย้ายที่ตั้งหน่วย จากที่ตั้งชั่วคราวเข้าที่ตั้งปกติถาวร บริเวรเขาอีโต้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2527

กองพันทหารราบราบที่3 กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วย ณ พระบรมมหาราชวังโดยมี พ.ท.กิติ พลชัย เป็นผู้เข้ารับพระราชทาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2530

ปัจจุบันมี พ.ท.โกวิท สังขนครา เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน