รายนามผู้บังคับบัญชา

 • พ.ท.กิติ พลชัย
  10 มี.ค.26-12 ก.พ.31
 • พ.ท.สุพจน์ ชุณหชัชวาลกุล
  23 ก.พ.36-10 มี.ค.37
 • พ.ท.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
  3 มี.ค.42-19 มิ.ย.45
 • พ.ท.ร่มเกล้า ธุวธรรม
  19 ธ.ค.48-5 ก.พ.52
 • พ.ท.จีรสิทธิ์ จันทรมี
  12 พ.ย.53-25 ต.ค.55
 • พ.ท.ศตวรรษ อินทร์กง
  24 ต.ค.56-11 พ.ค.59
 • พ.ท.ปริญญา สมสุวรรณ
  12 ก.พ.31-23 ก.พ.36
 • พ.ท.บัญชา ทองวิลัย
  31 มี.ค.37-3 มี.ค.42
 • พ.ท.ศตวรรษ รามดิษฐ์
  19 มิ.ย.45-19 ธ.ค.48
 • พ.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ
  5 ก.พ.52-12 พ.ย.53
 • พ.ท.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์
  25 ต.ค.55-24 ต.ค.56
 • พ.ท.โกวิท สังขนครา
  11 พ.ค.59-ปัจจุบัน