เกียรติประวัติ

 • ปฏิบัติราชการสนามชายแดนตามแผนป้องกันประเทศ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ กองกำลังบูรพาในพื้นที่ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อปี พ.ศ.2533 ( ต.ค.33 – ก.ย.34), พ.ศ.2538 (ต.ค.38 – ก.ย.39), พ.ศ.2541 (ต.ค.41 - ก.ย.42) และปี พ.ศ.2543 (ต.ค.43 – ก.ย.44)
 • ปฏิบัติหน้าที่ ณ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ อำเภอ สุคิริน และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ.2547 ( ต.ค.47 – ก.ย.48 )
 • ปฏิบัติหน้าที่ ณ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ อำเภอ สุคิริน และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ.2549 ( ต.ค.49 – ก.ย.50 )
 • ปฏิบัติหน้าที่ ณ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ อำเภอ สุคิริน และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ.2551 ( ต.ค.51 – ก.ย.52 )
 • ปฏิบัติหน้าที่ ณ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ อำเภอ สุคิริน และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ.2554 ( เม.ย.54 – เม.ย.57 )
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด เหล่าทหารราบ ประจำปี 2557 ระดับกองทัพบก
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กระดับ กองทัพภาคที่ 1 ประจำปี 2558
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2558 ณ สนามบินค่ายจักรพงษ์
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2559 ระดับกองทัพบก
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2559 ระดับกองทัพบก
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559 ณ สนามบินค่ายจักรพงษ์
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2559 ระดับกองทัพบก